Advanced Search

STS. AITHALAS, AKEPSIMAS, & JOSEPH

Type of icon: Orthodox Icon#: 11523
Size: 7 1/4 x 9 1/2
Binding: Size: 7 1/4`` x 9 1/2``
Price: € 44.85 £ 37.81 $ 48.23